top of page

Algemene voorwaarden 

 

Het maken van een afspraak:

Om lange wachttijden te vermijden, vragen we om je afspraken tijdig in te plannen. Aangezien wij soms niet in de mogelijkheid zijn om de telefoon te beantwoorden raden wij aan ons online agenda (beautysalon.be) te gebruiken of een boodschap in te spreken op onze voicemail. Vergeet in alle gevallen ook niet even uw persoonlijke gegevens achter te laten.(naam, voornaam en gsm nummer.)

Bij het maken van een afspraak gaat u akkoord met de annuleringsvoorwaarden.

U krijgt uw afspraak bevestigd via e-mail.

 

Wees op tijd:

Zorg dat u tijdig aanwezig bent op de afspraak. Zo verloopt de planning vlot en kan iedereen gebruik maken van de tijd die voor hem/haar gereserveerd is. Ca 10 tot 5 minuten op voorhand arriveren is ideaal, zo starten we zeker op tijd.

 

Te laat komen:

Denkt U te laat te komen? Gelieve mij op voorhand telefonisch te verwittigen.

De gereserveerde tijd wordt speciaal voor U vrij gehouden. Mocht u dus te laat op uw afspraak zijn dan gaat deze tijd van de behandelingsduur af zodat de volgende klant niet moet wachten door uw toedoen. De kosten voor een volledige behandeling worden echter wel aangerekend.

In het geval U te laat bent is het ter beoordeling van de schoonheidsspecialiste of de behandeling nog wel (volledig) door kan gaan. Indien de behandeling geannuleerd moet worden, worden er kosten in rekening gebracht volgens het annuleringsbeleid.

 

Annuleren van de afspraak:

U wil uw afspraken annuleren? Dat kan kostenloos tot 48 uur voor de afspraak. Annuleren kan enkel via mijn.ibeauty.be  mail; info@beatysalon.be of telefoon: 0479/23.83.26

Annuleert of verplaatst u tussen de 24 en 48 u vooraf, dan betaalt u de helft van de gemaakte behandelingsafspraak.

Annuleert of verplaatst u minder dan 24 u vooraf, dan betaalt u het volledige bedrag van de gemaakte behandelingsafspraak.

Bij een “no show”  wat betekent dat u zomaar niet komt opdagen , betaalt u 100% van de reservatie. U ontvangt een factuur van het te betalen bedrag.

 

Betaling:

Betalingen gebeuren na afloop van de behandeling volgens de mogelijkheden die het salon aabiedt (cadeaubon, bancontact, cash of mobiel) . Producten worden pas meegegeven indien het volledige bedrag betaald is.

 

Klachten of ontevreden:

Wij doen er alles aan om een goede kwaliteit diensten en producten aan te bieden, maar het kan een keer voorkomen dat u niet tevreden bent of een klacht heeft. In dat geval stellen wij het zeer op prijs dat u contact met ons opneemt, zodat we samen tot een oplossing kunnen komen.

Indien u een opmerking heeft over een verzorging of een andere vraag, gelieve dit te melden. Opmerkingen worden nauwkeurig geëvalueerd. Deze worden op een discrete manier behandeld.

Wanneer u tevreden bent, horen wij dat ook graag. Dit is een extra motivatie. 

 

Cadeaubonnen:

Cadeaubonnen hebben een geldigheidsdatum van 6 maand.

Bonnen aangekocht in het salon zelf kunnen verlengd worden voor verzorgingen tot 2 maanden na vervaldatum mits opleg van 10% van het originele bedrag of zonder opleg , tot 2 maanden na verval, voor de aankoop van Babor producten.

Op de dag van de behandeling dient u de bon mee te brengen. Vergeet U deze echter dan zal het normale tarief in rekening gebracht worden. Verloren cadeaubonnen kunnen niet worden vergoed. Bij het niet opdagen voor een behandeling met een cadeaubon wordt de waarde op de bon gebruikt voor het vergoeden van het annuleringsbeleid.

Cadeaubonnen zijn niet inwisselbaar voor contant geld

 

Facturen 

Al de facturen zijn contant betaalbaar op de maatschappelijke zetel, tenzij anders overeengekomen. 

Eventuele klachten dienen ons te bereiken binnen de vijf dagen, volgend op de ontvangst der goederen, en dit per aangetekend schrijven. Na deze termijn worden geen klachten meer aanvaard. Het opsturen van de factuur geldt als aanvaarding van de algemene voorwaarden.

Bij het gebrek aan betaling van de factuur binnen de 14 dagen na de aanmaning/herinnering per mail of via aangetekend schrijven kan de overeenkomst door ons van rechtswege en op eenvoudig aangetekende verzondern verklaring worden ontbonden. Dit alles onverminderd het recht op schadevergoeding te betalen door de ingebreke gebleven klant. 

In geval van niet-betaling op de vervaldag zal van rechtswege en zonder ingebrekestelling een interest toegepast worden gelijk aan 8%. De periode tijdens dewelke interest verschuldigd is, vangt aan op de datum van de vervaldag om te eindigen op de datum van ontvangst van de volledige betaling. Bij gehele of gedeeltelijke niet-betaling van elke, ook gedeeltelijke, factuur op de vervaldag, zal in ons hoofde een recht op schadevergoeding ontstaan waarbij het niet betaalde bedrag forfaitair verhoogd wordt met 10%, met een minimum van 100,00 EUR. Indien een of meerdere facturen partieel of volledig niet betaald zijn uiterlijk op de vervaldag, zijn wij van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling gerechtigd verder diensten/verkopen op te schorten. 

Alle geschillen tussen partijen omtrent overeenkomsten die aan deze algemene voorwaarden zijn onderworpen, behoren uitsluitend tot de bevoegdheid van de rechtbanken van Brugge, of, naar onze keuze, tot de bevoegdheid van de rechtbank van woonplaats van te dagen partij. Al onze overeenkomsten worden steeds beheerst door het Belgisch recht. 

bottom of page